เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน (Rectangular tube) คือ การนำเหล็กแผ่นรีดร้อนมาสู่กระบวนการขึ้นรูปและเชื่อมด้วยความถี่สูง สำเร็จเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบนโดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร โดยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบนนิยมนำมาใช้ในงานโครงสร้างและงานอุตสาหกรรมทั่วไป