• CSP PAP EXIM
    เหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่าย ขายเหล็กทุกชนิด ราคาโรงงาน ขายเหล็ก เหล็กกล้า เหล็กไอบีม ค้าเหล็ก โรงงานเหล็ก จำหน่ายเหล็ก เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก เหล็กฉาก เหล็กไอบีม เหล็กไวร์เมซ
  • CSP PAP EXIM
    เหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่าย ขายเหล็กทุกชนิด ราคาโรงงาน ขายเหล็ก เหล็กกล้า เหล็กไอบีม ค้าเหล็ก โรงงานเหล็ก จำหน่ายเหล็ก เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก เหล็กฉาก เหล็กไอบีม เหล็กไวร์เมซ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี เอ พี เอ็กซ์ซิมจำกัด
และ
บริษัทชัยสุภณ จำกัด
” พัฒนางาน พัฒนาคน เป็นจุดประสงค์ของเรา “

จำหน่าย แป๊บน้ำ,ท่อน้ำประปาบริษัท พี เอ พี เอ็กซ์ซิมจำกัด และบริษัทชัยสุภณ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 11 กันยายน 2545 ทำธุรกิจ ซื้อมา – ขายไป ซึ่งเหล็กทุกชนิด โดย เฉพาะ ท่อประปา อุปกรณ์ประปา อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่าย ท่อพีวีซี และ อุปกรณ์พีวีซี ทั้งตราช้างและตราเสือ เป็นตัวแทนจำหน่าย ”ซัน วา ” ” อาซาฮี ” สินค้าทุกชนิดเน้นคุณภาพและบริการ
บริษัทฯ ได้พัฒนาด้านบุคคลากรด้านการบริหารงานและด้านการจัดการที่เป็นระบบ อย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าในระยะยาวรวมทั้งการสร้างความพึงพอใจ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความจริงใจ

แป๊บน้ำ,ท่อประปา แป๊บน้ำ,ท่อประปา